Bērni un mazbērni    
Nosaukums: Ar dēlu laivā
Datējums: 1952
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Apraksts: Dzejnieks ar dēlu Tāli Forstmani Malaren ezerā Zviedrijā 1952.gada 6.oktobrī.

Vieglums

Slīd kuģis ar straumi no ostas,
un ļaudis uz krasta jau dalās.

Ir bāka drīz tikai vairs zvaigzne
starp citām pie apvāršņa malas.

Sev pārklāju zvaigznāju segu
un vēju par kaklautu ņemu,

un noliekos dusēt uz klāja
pār guldzainiem ūdeņiem zemu.

Vēl piekrasta siltums skar vaigu
un gaistošas smaržas nes pāri.

Man risušas pēdējās vītnes
ar zemi un pamesto dzīvi:

bij osta un krasti un ļaudis –
būs rītu vien plašumi brīvi:

simts dienu bez ļaudīm un zemes,
ar sauli un ausmām, un rietiem,

ar vēju un gājputnu ceļiem,
ar svelmi un miglu, un lietiem.

Zaļš vilnis plīst, kāpdams pret andru,
un ūdeņu vēsumu dala

un putodams noslīd gar kuģi
kā sievietes apģērba mala.

Nāk brīze un iegulstas burās,
san vantis – un rājas dreb vāri.

Viz mākoņu vitras pār mastiem
ar rožainu atblāzmu pāri.

Slīd kuģis pa sudraba velgu
kā slaida un bronzaina ēna,

to pavada zvaigznāju grieži
un dziļumu šalkšana lēna.

Un domu un atmiņu vieglums,
ko miesā un dvēselē jūtu,

man liekas, tīrs debesu klusums
un ūdeņu mūzika būtu.

/Dzīvības lokā, 1942/
Nosaukums: Ar ģimeni Stoholmā
Datējums: 1956
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: No kreisās: Fricis Forstmanis, Tālis Forstmanis, Līvija Forstmanis, Milda Forstmanis

Līvzemes elēģija (fragments)
Lēnām es atdaru plaukstu un pametu saulainā gaisā
sauju dzintaru drumslu, rožainu gliemežu vāku –
smalkus atmiņu zvirgzdus bēgošā norieta stundā.

Atmiņas … kas gan licis tām noilgt pēc zudušām dienām?
Kam tās negaist kā smarža, puķei vītinot ziedu,
kādēļ nezūd kā šķautnes, viļņiem noberžot oļus?
Kā gan tās dzīvo – itin kā būtu koki bez saknēm,
it kā ēna bez gaismas, it kā atbalss bez skaņas –
atausdamas pēc gadiem, gara pusmūža tāliem ...

/.../

/1943-1985/
Nosaukums: Ar ģimeni Stoholmā
Datējums: 1958
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Apraksts: No kreisās: Līvija Forstmanis, Fricis Forstmanis, Milda Forstmanis, Tālis Forstmanis

Puķe plaukumā
Ikviena puķe plaukumā
ar ziedu nāk pie Dieva.
Es raugos tavā jaukumā:
ko tu man dosi, sieva?

Dreb mūsu rokas sniegdamās...
Es raugos tavās acīs:
Ko tava mute liegdamās
man šajā mirklī sacīs?

Rieš acis spožu asaru,
kaist lūpas gaiši sārtas:
Zieds rotā vienu vasaru,
bērns – daudzas gadu kārtas!

/Dzīvei draugos/
Nosaukums: Ar bērniem Stoholmā
Datējums: 1968
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: No kreisās: Tālis Forstmanis, Fricis Forstmanis, Līvija Eliasson

Līvzemes elēģijas (fragments)

/.../
Kas gan saglabā, uztur, modina tās par jaunu:
augstu mākoņu sārtums/ grāmata? sievietes mīla?
kādas vienkāršas lietas neatdarināmais skaistuma?
Vītušu rožziedu šķirstiņš, irstošu vēstuļu sauja
izsmaržo mīlnieku tālās, maigās un smeldzīgās alkas.
Balusi ģīmetne stiklā kautrīgiem jaunības vaibstiem
nerimst smaidīt bez vainas arī pēc cilvēka nāves.
Noslēgtas kapeņu telpas senlaiku godībā dižā
pagrabā iebalzamētus varenu valdnieku stāvus
zelta un linaudekla drānās līdz ar labības graudiem,
kuros dīdzība turas ilgi pilna un svaiga.
Sveķains dzintara gabals ieslēdz zeltainā gūstā
vizoša taureņa spārna dzidro caurspīdīgumu.
Gludena vaska palete paglabā netrauktam mūžam
vijīgu jaunības balsi; meldija instrumentā,
princese pasakā gaida savu modinātāju –
gaida laikmetiem ilgi. Vai tā dvēsele arī
savu ieceri glabā – ticību mūžīgai spējai
ziedēt un nobriedināties, pāraugt un ziedēt par jaunu?

/.../

/1943-1985/
Nosaukums: Dzejnieks ģimenes lokā
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1978
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Attēlā no kreisās: Dēls Tālis Forstmanis, Fricis Forstmanis, mazdēls Martin Eliasson un meita Līvija Eliasson

Lūgšana pēc grūtuma
Dievs, nelieci man slaista krēslā sēst
un lutinātām rokām saņemt dzīvi.
Liec mūžu man kā cietu siekstu plēst
un slāpēs sajust muti kalstam sīvi.
Lai redzu gaismu, dodi tumsu man,
un slēpi ceļu, iekams pats to rodu,
un maldīties liec tajā arīdzan –
un ļauji dzirdēt man, kā gadi skan,
tik tad, ja visu sirdi pretī dodu.

Dzīvības lokā /1937.g./
Nosaukums: Dzejnieks ar dēlu
Autors: Tālis Forstmanis
Datējums: 1980
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Fricis Forstmanis ar dēlu Tāli Forstmani KITCHENER (Kanāda) 1980.gadā

Dzīvības lokā
Kas beidzas gan? Varbūt viss tikai sākums?
Aiz augļa sēkla nāk, tad stāds un koks,
un atkal auglis. Pļaujas pilnais vākums
ir pamats jaunai sējai, ciešais loks,
kas noslēdzas ar katru gadu kārtu
un pārjaunojas dziļš un tīrs, un svēts
kā sakraments. Tu redzi ziedu sārtu
un zini: tas ir daudzu izauklēts –
ne viena gada vien un vienas audzes.
Un sejs, ko skaidrots cilvēks skaistu nes,
nav viena laikmeta un vienas paaudzes,
bet visu mūžu, visu smalko domu
un visas plaukšanas, kas sākās tad,
kad izpleta Dievs pirmo zvaigžņu jomu,
un nepārstājās veidoties nekad –
un kļuva tas, ko tagad redzam priekšā, -
un viņa vaibsti teic mums daili to,
kur lielā dzīves pilnesība iekšā
ar pāraugšanas loku mūžīgo.

/Dzīvības lokā, 1942/
Nosaukums: Ar ģimenes locekļiem Stoholmā
Autors: Hans Eliasson
Datējums: 1981
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Attēlā: Fricis Forstmanis, Līvija Eliasson, Nils Eliasson, Martin Eliasson, Alīde Forstmanis, Tālis Forstmanis

Paaudzes
Aug paaudzes kā maura zāle rāmi
un smeļ no senatnes kā dziļas akas.
Tās saaužas ar laipnu dzīves miņu
un veidojas pavisam nemanāmi.
Tām gludas, nemaldīgas domu takas
ar ilgumu un salda mūža ziņu
un apskaidrotu mācību par nāvi,
kur katra rinda gudri saka: Stāvi
un vēro! Dzīve pati plaukst un iet,
nekas nav jālenc, nekas kāķeŗ ciet!

Bet citas iegūst visu tik ar vari
un aizgūtnēm. Ir mūžs tām drumslas vien
un fragmenti: bads, plūdi, mēris, kaŗi
vai verdzība. Tās it kā nepiedien
pie senču celtām, piesaudzētām mājām.
Tām bieži līdumnieka māls pie kājām
un ugunskurs, kas ceļa malā kūp.
Tām divkārt vairāk mirkļu guvums rūp,
tām jābūt kāpinātām radītājām,
jo mūža ilgums divkārt ašāk drūp.
Tās dzīvo straujiem patapuma joņiem:
ir dziesmai jāpietiek ar dažiem toņiem
un dzejai īsos vārdos jāizteic
tās gudrība, ko citām epi veic
ar neaprautu rindu tecēšanu.

Tām laiks pār galvu kāris vērtas zvanu,
un tomēr viņas straujo mūžu sveic –
kā zaļas vītnes dzīves sapņos spriegos
un mūža alkās nepiepildītas
vēl ziedus dzīdamas, kad saltos sniegos
jau citām ārs – uz dzīvo pasakas.

(Dzīvei draugos, 1941)
Nosaukums: Ar ģimenes locekļiem Stoholmā
Autors: Tālis Forsmanis
Datējums: 1982
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Attēlā: Tyra Eliasson, Fricis Forstmanis, Martin Eliasson, Hans Eliasson, Nils Eliasson, Līvija Eliasson
Datējums: 1986
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Zigfrīds Forstmanis un Fricis Forstmanis Kanādas pilsētā Kičenerā
Datējums: 1986
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Vilmārs Forstmanis, Magnuss Forstmanis un Fricis Forstmanis Kičenerā
Nosaukums: Ar bērniem Stoholmā
Datējums: 1996
Formāts: Krāsains digitālais attēls
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: No kreisās: Tālis Forstmanis, Fricis Forstmanis, Līvija Forstmanis

Baltā varavīksne
Zem nemanāmi dziestošās saules
dzeltenīgā zeltījuma
ļaudis izvērtējuši un nosacījuši krāsas:
zili ticībai, zaļo cerībai, sarkano mīlestībai.

Taču pāri ticības – cerības – mīlestības
trejkrāsu varavīksnei
nemanīta noilgst arī kāda cita
neskarta veida pārkrāsainība.

Gleznotāj, tu rīkojies gudri, atlikdams
otu uz krāsu pārbriedinātas paletes.
Pamet uzspriegoto audeklu neapziestu,
ļauj krāsu tūbiņām izkalst,
eļļai sažūt uz sačerveļoties
un terpentīnam izgarot –
ļauj varavīkšņainai iecerei atgrimt atpakaļ sevī
un jaunradīšanas līksmei atrast ceļu uz iekšu
pārlaicības baltajai atklāsmei pretī!

Mūžīgās dzīvības atomu mijiedarbē
visas krāsas saliedinās klusā baltuma viesulī
kā sniega vērpetes Meteņa laikā.
Balts viršu cers Līvzemes silu vientuļos plašumos,
balta latvietības saule bāreņu debesīs,
balts sniega leopards, balts vienradzis,
balta šautra baltam apvārsnim pretī,
balts līdzsvara kodols laicības pārdzimšanā,
balta brīnuma varavīksne, balts Dieva miers
augstāks nekā visas cilvēces saprāts.

/ārpus krājumiem/
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: