Bēgļi ceļā uz Gotlandi 1944.gadā    
Nosaukums: Leģionārs uz plosta
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis un Ilze Buņķe
Apraksts: Leģionārs uz plosta pie Gotlandes (Zviedrija) krastiem pēc bēgļu laivas "Zvejnieks" uzskriešanas uz sēkļa 1944.gadā.

Ziemas gaisma
Svecei pieliecas liesma,
eglei noviļņo zars,
lūpās ietrīsas dziesma:
Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars...

Dzīve ciešanu pilna,
bargus likteņus spriež.
Varas netaisnā milna
smagi pasauli spiež.

Zeme gadskārtas tumsā,
prātos iesēdies naids;
dzīve ciešanu dumsā.
lūgšanu pārbalso vaids.

Laiks met puvuma dvesmu.
Cilvēks taustās un smok:
Vai es pazemē esmu?
Kādu nāvi še rok?

Rēgi griežas un sprauslā,
telpa šķobās un slīd.
- Sveces atgaisma trauslā
Dieva līdzsvarā spīd.

Šaubu klājienā placis,
cilvēks pārmaiņu vieš,
birgā sūrstošas acis
pretī apvārsnim griež:

Varbūt jaušu jau vēju?
Varbūt gaisma jau aust?
Nakti izturēt spēju –
Nelaidīšos vairs snaust!

Lūk: zūd tumsa, plok tvani,
aizkrīt pazeme ciet.
Neizturami zvani
cauri stingumam iet!

Beidzas visvara baismai,
stājas viesuļu dārds.
Ziemas saulgriežu gaismai
mūžīgas dzīvības vārds?

Dzīvei draugos /1947/
Nosaukums: Bēgļi laivā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Bēgļi laivā Gotlandes (Zviedrija) tuvumā 1944.gadā.

Uz ceļiem noliektie

III

Kur ir tā mēraukla, ar ko Tu sveri tautas?
Kam lemi dzīvību un kam Tu nāvi spried?
Vai citu daiļumam vien krēslā jāuzzied?
Vai jābūt puķēm tām, kas smaržo tikai pļautas?

Met krustu izdzītie un tirdī savas jautas:
Ko esam zagušies? Dievs, kādā postā spied
Tu mūsu mazumu? Tu mūs kā spaļus šķied –
ar trimdas putekļiem mums bieži kājas autas...

Kāds asins noziegums mums aizmūžībā dus,
kas tagad jāizpērk ar tautas iznīkšanu?
Vai dainu dvēselei uz laikiem jāapklus?

Jeb liesi ciešanās Tu mūs par jaunu zvanu,
kas šķīstīts pārskanēs reiz tālus apvāršņus
ar jaunu, mūžīgu un skaidru skanēšanu - ?

Dod kādu zīmi, Kungs!

/Dzīvei draugos, 1946.g-1947.g./
Nosaukums: Bēgļi siena šķūnī
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Bēgļi siena šķūnī pirms došanās uz Gotlandi (Zviedrija) 1944.gadā.

Bēgļu maize
Mēs šauri nakšņojām gar krāsni salmu klonā.
No rīta cēlāmies un skopā maizes donā
ap galdu vērāmies zem zvejas būdas sijām
un slēpām asaras. Mēs visi bēgļi bijām.
Bij dārga manta mums, jau pusē pazaudēta,
bez vainas postīta, bez grēka piemeklēta:
valsts, mūsu Latvija! Mēs uzbārstījām sāli
uz cietas garozas un grauzām sīkstu kāli
un putnu gaidījām, kas pārnestu mūs pāri
no Kursas liedaga uz mierīgāku āri.
No nama kvēpainā pa durvīm dūmi nāca,
vējš, sniegu dzenādams, gar cauro jumtu šņāca,
un brīžam drebēja kā elsās mežu gali,
jo tālē iegrāvās jau sveši lielgabali.

Tad galvas nolikām ikviens uz savām rokām
un klusi aizlūdzām par savas tautas mokām.

Kurzemē, 18.XI 1944
Nosaukums: Bēgļi. Pirms ceļa pretī nezināmajam.
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Bēgļi, viņu vidū Milda Forstmanis un Līvija Forstmanis 1944.gadā.

Saimnieka aizbraukšana
Kad apvārsnis jau zuda, dūmos brūdzis,
un meža malā šāva ienaidnieks,
bij viņam druvā iznests rudzu sieks
un abrā maizes cepums neizrūdzis.

Viņš netika ne žēlojies, ne lūdzis,
bet kustībām, kur nekas nebij lieks,
un izdarībā, kas jau šķita prieks,
tik āvies zābakos un zirgus jūdzis:

"Lai viss, kas tika audžu audzēm krāts,
par ko mēs plēsāmies un svīdām, klupām,
nu paliek tur, kur vēlas Dieva prāts!

Cik reizes jau kā zirņi nenolupām...
Kaut viss ar zemi tiktu līdzināts,
mēs atkal visu uzcelsim no drupām!"

/Dzīvei draugos, 1944.g./
Nosaukums: Jūrkalnē
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Apraksts: Krasts
Tu augstā krastā stāvi –
zem kājām jūra šalc.
vai dzīvību, vai nāvi
gan šajā mirklī alc?

Sit viļņi, putas plīvo,
un smiltis dreb un birst.
Tu jūti: jūra dzīvo,
bet krasts pamazām mirst.

/Dzīvei draugos, 1943/
Nosaukums: Bēgļu laiva Gotlandes tuvumā
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Apraksts: Mēŗa laiks
Saules bez ēnas iet.
Mēness brien dūmaku blāvu.
Desmit jūdžu skrien vilks
palakties purvāja rāvu.

Zeme plaisā un plīst,
rudums iemeties kūlā.
Puķēm dzinienā jau
stublāji sprēgā un sūlā.

Izkrīt labības lauks,
meži slāpst viesuļu pelnos.
Dienām sūnekļi grudz
deguma sodrējos melnos.

Zalkši pagalmos lien,
spradži izkapā āri.
Zemes neražai nāk
mēŗā izmisuma pāri.

/Dzīvei draugos, 1943/
Nosaukums: Bēgļi
Autors: Fricis Forstmanis
Datējums: 1944
Formāts: Melnbalts digitālais attēls
Tiesības: Publicēts ar autora tiesību mantotāja atļauju
Piezīmes: Informāciju sniedza Tālis Forstmanis
Komentāri

Pievienot komentāru:
Vārds:
E-pasts:
Komentārs:
Šo lauku atstāt neaizpildītu
Visi lauki ir obligāti aizpildāmi! Atlikušo simbolu skaits: